Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten in mijn coachpraktijk verwerk ik waar nodig jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik daarmee omga, heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Wie verwerkt de gegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Kievit Werkadvies, gevestigd te Kanaalpark 157, 2321 JW  Leiden, info@kievitwerkadvies.nl, tel. 06-14028729.

Waarvoor verwerk ik de gegevens?

Ik werk met jouw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. In de jobmarketingfase worden jouw cv en doelstelling waar mogelijk voorgelegd aan potentiële werkgevers.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruikmaakt van mijn diensten, dan verstrek je mij jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coachtraject.

Welke persoonsgegevens?

Ik verwerk de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer, in geval van trajecten via UWV
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • arbeidsdeskundige rapportage (bij spoor 2)
 • Cv en doelstelling
 • Analyses en testen

Doeleinden

Deze persoonsgegevens worden voor diverse doeleinden verwerkt, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Waarop is de verwerking gebaseerd?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou of jouw organisatie met betrekking tot het coachtraject. Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de verbetering van mijn diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang ik jouw gegevens bewaar

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Kievit Werkadvies zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik jouw gegevens beveilig

Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt.

Jouw rechten

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen één maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je mij verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens, of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar: Kievit Werkadvies, Kanaalpark 157, 2321 JW  Leiden of info@kievitwerkadvies.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-02-2020.